ФеніКса (markitka) wrote in fofudja,
ФеніКса
markitka
fofudja

Сообщєство "Фофудья" заморожено

Уважаємьіє сообщнікі!

Послє длітєльньіх размьішлєній і консультаций прінято рєшеніє остановіть дєятєльность сообщєства, как нєотвєчающую болєє поставлєнньім ранєє задачам і соврємєнньім рєаліям. Сущєствующєє содєржаніє і профіль будут сохранєньі в качєствє памятніка нєзабвєнному Ільє Ноздрєватєнкову. Етот пост - послєдній.
Благодарю всєх! Правоє дєло живьот в наших сєрдцах. Словарь фофудьїста прочно вошел в обіход. Мьі сдєлалі все, что моглі. Слава Фофудьє!

ІЗІЖБК

Tags: Іван Грозньій убіваєт своєго сьіна
Subscribe

  • Руки прочь от города руССкой славы!

    Москва попросила Киев "постесняться" выискивать спорные события общей истории http://podrobnosti.ua/power/intpol/2008/06/10/531309.html Комментарий…

  • Наше право!

    Вчерась на Айсітіві: "...І када стал вапрос аставацца лі Грінгрею на Украінє ілі уєжжать в Рассію, гдє всьо уже давно стала шоубізнесам, а…

  • намьок понял

    Дорогіє товаріщі! Єслі вьі напісалі в наше сообщєство, а чєрєз нєкотороє врємя ваше сообщєніє "ісчєзло само" - значіт духі ісконніьх прєдков єго нє…

Comments for this post were disabled by the author