Marco_Polo_SF (marco_polo_sf) wrote in fofudja,
Marco_Polo_SF
marco_polo_sf
fofudja

Восполнєніє пробєлов...

Братіє, за последніє два мєсяца поступіло нєсколько пропозіцьій по пополнєнію "Толкового Словаря Фофудьіста". Дабьі восполніть пробєльі в народной мудрості, прєдлагаю внєсті слєдующіє дополнєнія:

І.Р.Б. - аббрєвіатура, Ісконно Русская Баба. Сєйо почьотноє званіє могут получіть нє только бабьі, но такжє дєвочкі, дєвушкі, жєнщіньі, барьішні і сударьіні, которьіє жєлают учавствовать в бравом дєлє продвіжєнія ідєі фофудьі на шьірокіє просторьі ісконно-русскіх зємєль. Любая жєлающая особа імєєт канонічноє право вєлічать сєбя сєім почьотньім званієм по собствєнному жєланію і усмотрєнію.

І.Р.Л. - аббрєвіатура, Ісконно Русскія Люді. Собіратєльноє понятіє, обєдіняєт под собой ІРЧ, ІРБ і прочіх ісконніков.

Свідоміт - от украінского "Свідомий українець", что, как подсказьіваєт толмач, пєрєкладаєтся как "Сознатєльньій украінєц". Сєйо словосочєтаніє само по сєбє єсть оксюморон, посколько нікакіх украінцев нікогда конєчно нє бьіло, нє говоря ужє про сознатєльньіх. Однако жє, єсть много дівєрсантов бандєровского фронта, которьіє утвєрждают, будто бьі являются нє просто украінцамі, но єщьо і осознают свою роль для своєго государства (якобьі сущєствующєго). Поєтому "свідоміт" - жьідобандєровєц, яро отстаівающій свойо псєвдогосударство і єго вєковую історію(опять жє, якобьі сущєствующую).

"Єто общєізвєстно" - унівєрсальная фраза, которой можно ввєсті в ступор любого бандєровца, і дающая возможность отмєтать любьіє єго аргумєнтьі с нєгодованієм. К прімєру вьі в діскуссіі прівєлі бандєровцу вполнє логічноє утвєрждєніє "Во львовском мєтро бьют русскіх, і варят із православньіх младєнцєв борщ!", он вам на єто ожьідаємо отвєтіт "А у вас єсть доказатєльства?". Нє стоіт утруждать сєбя нєнужньімі обяснєніямі, он всьо равно нє поймьот. Отвєчайтє просто "Єто общєізвєстно." і прєкращайтє діскуссію. Тєм самьім русскіє люді дємонстріруют свойо прєвосходство і образованность. Нє прістало вєлікорусской націі кому-лібо что-лібо обяснять.

Дубліровать (дублювати, дублювання) - Прєдлагаєтся употрєблять сєйо слово в таком ключє:
1. Лагерь Таллергоф был создан украинствующим австро-венгерским генштабом для дублирования русскоязычного населения Галиции
2. Бындеровские выкормыши задублировали генерала Ватутина
Можно и огрызаться в споре с ЖБ:
3. Я тебя сейчас так передублирую!
Геополитический фактор:
4. Остановить дублирование негров в Гарлеме

І.З.І.Ж.Б.К., ілі просто ІЗІЖБК - аббрєвіатура, Ізвінітє За Іспользованіє Жьідо-Бандєровской Клавіатурьі. Поскольку всє мьі обєдінєньі общім горєм - отсутствієм на клавіатуркє канонічньіх буковок русскіх, которьія повьідьоргівалі проклятущіє жидобандеровцьі. Сєю аббрєвіатуру можно іспользовать в своіх постах, в качєствє ізвінєнія за прімєнєніє нєрусскіх жьідобандєровскіх букв. Прімєняєтся по жєланію.


Сам словарь находітся здєсь, єслі єщьо нє ознакомілісь - всєнєпрємєннєйшє надобно. Кромє прівєдьонньіх толкованій, поступіло єщьо нєсколько в пєрспєктівє полєзньіх слов. Чітайтє пожалуйста отсюда і вніз. Как думаєтє, стоіт лі вносіть такіє прєдложєнньіє тєрміньі? Вот оні:

воцерковленньій, ВОВСЕУСЛШАНЬЕ, Псєвдонародьі, Ісконно русская ідєя, Єрєсь, Святосєть, Псєвдоісторікі.

Такжє, єслі у вас єсть своі прєдложєнія - пожалуйста вьісказьівайтєсь, всє дополнєнія будут внєсєньі.

УПД. Братіє і сьострьі, только что друг shulha натолкнул на мьісль учрєдіть новую канонічную пєрсону. Мнє думаєтся, что у нас, как у уважающєго сєбя сообщєства, должон бьіть свой міфічєскій божєствєнньій пєрсонаж. Я думаю, что такім пєрсонажєм можєт стать вєлікій ІРЧ корєйского проісхождєнія Кустракітьі Надрєкой, о котором і пєсня сложєна "То бєрьозка, то рябіна, Кустракітьі Надрєкой..." Что скажєтє, другі? Мнє думаєцца, ідєя хорошая :)
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 23 comments